Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Pacor-Pamero B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Ede.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland, Arnhem, dossiernr. 08093567, op 25 maart 2008.

Algemeen

 1. Alle aanbiedingen van Pacor-Pamero B.V. , overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Pacor-Pamero B.V. overeengekomen te worden.
 2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Pacor-Pamero B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen de voorwaarden van Pacor-Pamero B.V. te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Pacor-Pamero B.V. en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Pacor-Pamero B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pacor-Pamero B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen

 1. Alle door Pacor-Pamero B.V. gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Pacor-Pamero B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien een aanbieding vergezeld gaat met begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Pacor-Pamero B.V. en moeten op eerste verzoek aan Pacor-Pamero B.V. worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van Pacor-Pamero B.V. niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Pacor-Pamero B.V. niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door Pacor-Pamero B.V. zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 5. Pacor-Pamero B.V. behoudt het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Pacor-Pamero B.V. eerst dan tot stand nadat Pacor-Pamero B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, bindt Pacor-Pamero B.V. slechts indien deze door Pacor-Pamero B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 dagen.
 4. Elke overeenkomst wordt door Pacor-Pamero B.V. aangegaan onder de
  opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te beoordeling van Pacor-Pamero B.V. – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Pacor-Pamero B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aanbetalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Pacor-Pamero B.V. is bevoegd om indien Pacor-Pamero B.V. dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de door Pacor-Pamero B.V. verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Pacor-Pamero B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Pacor-Pamero B.V. bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven
  zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Pacor-Pamero B.V. op en is voor de wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Pacor-Pamero B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 8. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens door Pacor-Pamero B.V. gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade (daaronder mede begrepen kosten) aan de zijde van Pacor-Pamero B.V.
 9. Pacor-Pamero B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 10. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst, Pacor Pamero B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Pacor-Pamero B.V. kan worden gevergd dat Pacor-Pamero B.V. de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 11. Voorts is Pacor-Pamero B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Pacor-Pamero B.V. kan worden gevergd.
 12. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pacor-Pamero B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Pacor-Pamero B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Pacor-Pamero B.V. zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 13. Indien Pacor-Pamero B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is Pacor-Pamero B.V. op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 14. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Pacor-Pamero B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 15. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Pacor-Pamero B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 16. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Pacor-Pamero B.V., zal Pacor-Pamero B.V. in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Pacor-Pamero B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Pacor-Pamero B.V. anders aangeeft.

Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Pacor-Pamero B.V.: -gebaseerd op levering vanaf het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,-exclusief B.T.W.,-exclusief de kosten voor speciale verpakkingen,-vermeld in Euro, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Pacor-Pamero B.V. gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Pacor-Pamero B.V. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Pacor-Pamero B.V. rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Levering

 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Pacor-Pamero B.V. met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Pacor-Pamero B.V. dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 4. Pacor-Pamero B.V. is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Pacor-Pamero B.V. afzonderlijk kan factureren.
 5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Pacor-Pamero B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Pacor-Pamero B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst
 7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
 8. Afroeporders dienen binnen 2 (twee) maanden ingedeeld te zijn en binnen 3 (drie) maanden te zijn afgenomen. In het andere geval is Pacor-Pamero B.V. gerechtigd de goederen na aankondiging bij de wederpartij af te leveren, resp. voor zijn rekening en risico op te (doen) slaan.
 9. Bij levering worden verzendkosten à € 15,00 berekend.

Annulering

Indien de wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, dient zij Pacor-Pamero B.V. dat bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen. Pacor-Pamero B.V. is alsdan gerechtigd 10 % van de
orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening te brengen, dit onverminderd Pacor-Pamero B.V. het recht op volledige schadevergoeding.

Transport/risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Pacor-Pamero B.V. is verstrekt, door Pacor-Pamero B.V. als goede huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders is overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/ de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 3. Pacor-Pamero B.V. is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer Pacor-Pamero B.V. dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Overmacht

 1. Pacor-Pamero B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien Pacor-Pamero B.V. daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor Pacor-Pamero B.V. rekening komt.
 2. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 3. Indien naar het oordeel van Pacor-Pamero B.V. de overmacht van tijdelijke aard is, heeft Pacor-Pamero B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 4. Is naar het oordeel van Pacor-Pamero B.V. de overmachtsituatie van blijvende aard is, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 5. Pacor-Pamero B.V. is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid

 1. Pacor-Pamero B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
 2. De aansprakelijkheid van Pacor-Pamero B.V. zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. De aansprakelijkheid van Pacor-Pamero B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Pacor-Pamero B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 5. In ieder geval is Pacor-Pamero B.V. niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 6. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, is Pacor-Pamero B.V. gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten danwel door enigerlei andere oorzaak.

Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart Pacor-Pamero B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Pacor-Pamero B.V. toerekenbaar is.
 2. Indien Pacor-Pamero B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Pacor-Pamero B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Pacor-Pamero B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Pacor-Pamero B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Intellectuele eigendom

Pacor-Pamero B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die het toekomt op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Pacor-Pamero B.V. heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst toegenomen kennis aan de zijde van Pacor-Pamero B.V. ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Garanties

 1. De door Pacor-Pamero B.V. te leverende zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Pacor-Pamero B.V. kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Pacor-Pamero B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pacor-Pamero B.V., de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Pacor-Pamero B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aande wederpartij in rekening gebracht worden.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Pacor-Pamero B.V. en de door Pacor-Pamero B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Reclames

 1. Eventuele reclames worden door Pacor-Pamero B.V. slechts in behandeling genomen indien zij Pacor-Pamero B.V. rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Pacor-Pamero B.V. in behandeling genomen.
 4. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur en model geven nimmer recht op reclame.
 5. Indien de reclame door Pacor-Pamero B.V. gegrond wordt bevonden, is Pacor-Pamero B.V. uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 6. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalings-verplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pacor-Pamero B.V., onder door Pacor-Pamero B.V. te bepalen voorwaarden.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Pacor-Pamero B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven eigendom van Pacor-Pamero B.V., tot het moment waarop al krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Pacor-Pamero B.V. gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
  annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laat Pacor-Pamero B.V. het recht overgoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Pacor-Pamero B.V. op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van Pacor-Pamero B.V., uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Pacor-Pamero B.V. bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door Pacor-Pamero B.V. geleverde stoffen zijn verwerkt, danwel waarvan zij deel uitmaken. De door de wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie van Pacor-Pamero B.V. gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
 4. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Pacor-Pamero B.V. veilig te stellen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Pacor-Pamero B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
  verzekering op eerste verzoek aan Pacor-Pamero B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Pacor-Pamero B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voorzover als nodig verbindt de wederpartij
  zich er jegens Pacor-Pamero B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 7. Voor het geval Pacor-Pamero B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Pacor-Pamero B.V. en door Pacor-Pamero B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ons zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door Pacor-Pamero B.V. aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen 16 dagen na factuurdatum plaatsvindt, mag 1 % korting worden afgetrokken. De op Pacor-Pamero B.V. bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Pacor-Pamero B.V. gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Pacor-Pamero B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Pacor-Pamero B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Pacor-Pamero B.V. verschuldigde.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Ingeval de wederpartij:
 • a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
 • b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
 • c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
 • d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, heeft Pacor-Pamero B.V. door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Pacor-Pamero B.V. verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen. Alles onverminderd Pacor-Pamero B.V. het recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1 % per (gedeelte van een ) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied in de vestingplaats van Pacor-Pamero B.V. is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Pacor-Pamero B.V. is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval Pacor-Pamero B.V. de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
 3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
 4. Benoeming van de scheidslieden geschiedt of dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemd scheidslieden tezamen of dat de voorzitter van de Kamer van Koophandel
  deze benoemt. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
 5. Ingeval het geschil beslecht wordt door mediation zal een door het Nederlands Mediation Instituut geregistreerde mediatior door de partijen worden aangewezen.

Wijzigingen voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Pacor-Pamero B.V.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.